NGHÈ GIẤY, ONG tưởng mình oai hút mật thừa, GIÀ nào đâu chắc tỏ đường xưa, BUÔNG toàn ngữ lộng/ mồm không rũa, …

NGHÈ GIẤY ONG tưởng mình oai hút mật thừa GIÀ nào đâu chắc tỏ đường xưa BUÔNG toàn ngữ lộng/ mồm không rũa NỌC chửa mài/ bong những tứ bừa CHÂM chọc đủ/ bài khoe tiếng hỡm HOA phơi nhựa khắm/ ngó nghiêng thừa RỮA lòng kẻ sĩ …khều danh giấy DÊ CỎN BUỒN SỪNG…

TẾT NGHÈO

TẾT NGHÈO…. Tết gõ rèm xuân đẹp cảnh người Lương quèn nửa quý bỗng vèo rơi Tiền bay vợ nẫu đào hoa héo Phận rã tình đau tửu chén rời Nhấp khẽ đôi lần tâm chẳng rạng Gieo thầm mấy chữ dạ nào tươi Bầy con tủi bạn thèm manh áo Ngoảnh mặt làm ngơ…